A maga nemében nem kevésbé érdekes látni valója lesz az emlék-kápolnának: a hontmegyei nők által készíttetett s a bíbornok-érsek engedélyével a kápolnában elhelyezett gyönyörű kivitelű Szondi-emlékzászló, melynek hű rajzát ezennel bemutatjuk.
Őszinte köszöntetünk kifejezése mellett kötelmünknek tartjuk itt közleni, hogy a Szondi-emlékzászló hű és szép levételét megyénk egyik királyi mérnöke Bánky Gyula volt szíves eszközölni.
A zászló a középkori kornéta alakra készült, s míg egyik oldalát „Magyarország véd asszonyának” képe díszíti, a másikán Hontmegye czímere – mit Szondi korában nyert a megye I. Ferdinándtól – heraldikai hűséggel van feltüntetve. De hogy mindenkit meggyőzzünk ezen emlékzászló minden tekintetből remek kiviteléről, elég legyen csak annyit röviden jeleznünk, hogy e lobogó egészen megyénk országos nevű fia, hazánk tudós archeologja Ipoly Arnold nagy-váradi megyés püspök terve, útmutatása s felügyelete mellett készült a besztercebányai irgalmas nővérek által.
Az igen tisztelt irgalmas nővérek főnöknője általszondi_zaszlo hozzánk intézett szíves közlemény szerint, az emlékzászlóhoz vétetett 4 méter, 1.10 méter szélességű fehér duplaselyem-szövet , és 1.10 m. valódi arany szövet, 17 1/3 méter valódi arannyal átszövött paszománt, 4 1/2 méter valódi arany rojt és 2 db arany bojt.
A boldogságos Szűz-Mária képén, s az arany hímzésen 4 irgalmas néne és 2 leány 10 hétig dolgozott. A zászlóhoz szükséges rajzokat szintén egy irgalmas néne készítette. A zászlórúd és a rézmunka Bécsből hozattak Kriekl és Schveiger kereskedéséből.
A zászló hossza 216 cm, – A Szűz-Mária kép kör-szélessége 64 cm.
A rézdíszítmény hossza 108 cm, magassága 24 cm-től kezdve egész 7 cm-ig. A rúd magassága kereszttel együtt 340 cm.
Egy ily zászló kiállítási ára (a zászló-szalagok nélkül) 450-500 ft szokott lenni.
A tisztelt ház-főnöknő tudomásán kívül volt, hogy a hontmegyei hölgyek közti gyűjtés csak 250 forintot eredményezett; e szerint a hiányzó összeget (felét az egésznek!) Beszterczebánya (volt) tudvalevőleg nem gazdagon dotált püspöke még előbbről tett ígéretéhez képest egészen sajátjából fedezte. Ezen áldozat-készségét megyénk nagynevű fiának olvasó közönségünk előtt elhallgatni még azon esetben sem tarthattuk titoknak, ha ez által a mélyen tisztelt püspök neheztelését magunkra vonni elég szerencsétlenek volnánk.
Az emlék-zászlónak a Szondi-emléket létesítő bíboros-érsek általi ünnepélyes felavatását már az „emlék történetében” közöltük, valamint megérintettük, hogy indítványozója Pongrácz Emma volt, ki által egyidejűleg zászlóanyául megyénk társadalmi állásra legkiválóbb hölgye, ő királyi fensége Koburg Lujza herczegnő (Fülöp herczeg honvéd-tábornok s Hontmegye törvényhatóságának neje) mély tisztelettel felkéretvén : a zászló-anyai tisztet kegyesen elvállalni, s helyetteséül Majthényi László bárónét fölkérni méltóztatott.

Pongrácz Lajos